Опис  досвіду  вчителя трудового навчання

Новогалещинської загальноосвітньої школи І-Ш ступенів 

Кіріченка Віктора Павловича

«Формування творчої особистості через проектування виробів на уроках трудового навчання»

 

  1. Актуальність теми.

  Інтеграція України в освітній простір Європи зумовлює необхідність пошуку нових напрямів розвитку педагогічної науки та практики, зокрема ефективних форм і методів організації навчально-виховного процесу, переосмислення його змісту, мети та завдань. Одним із стратегічних завдань реформування змісту освіти України визначено формування творчої особистості. Це відображено в Державній національній програмі «Освіта» («Україна ХХІ століття»), Державних стандартах освітньої галузі «Технології», в змісті навчальних програм трудового навчання.

Враховуючи вимоги часу педагогічна наука і практика України звертаються до прогресивних технологій навчання та виховання, які дають можливість кожній дитині виявити себе як особистість, а кожному вчителеві озброїтися ефективними методами подання навчального матеріалу в педагогічній діяльності.

Відповідно до цього змінюються традиційні підходи до змісту освіти, і зокрема, в трудовому навчанні учнів. Так сучасний розвиток суспільства та виробництва потребує не лише навчати учнів запам’ятовувати і відтворювати техніко-технологічні знання та прийоми роботи, а й застосовувати такі знання та вміння на практиці — через розв’язання творчих завдань (виконання навчальних творчих проектів), формування відповідного досвіду.

З точки зору педагогічної психології найбільш актуальним є питання про формування креативної уяви і творчих здібностей учнів. На сьогоднішній день актуальною є проблема пошуку засобів розвитку засобів розумових здібностей, пов’язаних з творчою діяльністю учнів як в колективній, так і в індивідуальній формі навчання. Цим зумовлений вибір проблеми, над якою я працюю – «Формування творчої особистості через проектування виробів на уроках трудового навчання».

У сучасному світі перед майбутнім виробником у зв¢язку з розвитком науки і техніки постає ряд нових завдань та вимог до їх творчого потенціалу і конструкторських здібностей. Отже вчитель повинен створити умови для розвитку творчої активності учнів на уроках трудового навчання.

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів  відводить 75% часу на виконання практичних робіт та 25% навчального часу на теоретичне навчання. Отже, вчитель трудового навчання повинен організувати навчальний процес таким чином, щоб  учні під час роботи мали можливість не тільки засвоїти і поглибити навички з обробки конструкційних матеріалів. Отже, виникає необхідність вдосконалення змістовно-методичного процесу при вивчені техніки і технологічних процесів виготовлення виробів із конструкційних матеріалів. Цю проблему досліджували та впроваджували в практику в своїх роботах визначні педагоги, як Качнев В.И., Коваленко О.Е., Коберник О.М., Сидоренко В.К., Тхоржевський Д.О..

    Їх дослідження дають змогу вчителям трудового навчання застосовувати на практиці ефективні методи, форми та засоби організації діяльності вчителя та учнів при вивченні тих чи інших тем шкільного курсу трудового навчання. Реалії сьогодення вимагають від вчителів трудового навчання постійного вдосконалення та оновлення змісту навчального матеріалу та оснащення уроків трудового навчання. На основі аналізу практики трудового навчання можемо зробити висновок, що вчителі трудового навчання для вирішення завдань поставлених державними актами потребують ефективних методик, дидактичних матеріалів та засобів. Зараз, коли відбувається стрімка переорієнтація у суспільстві, перебудова суспільного виробництва, необхідність переорієнтації і оновлення звичної системи трудового навчання учнів загальноосвітніх шкіл очевидна.

    Найбільш повною, базовою функцією є ознайомлення учнів з проектно-технологічною діяльністю, яка найбільш повно, на даному етапі відображає підхід до впровадження освітньої галузі «Технологія».

 

  1. Мета досвіду.

 

    Спираючись на наукові дослідження та перспективи розвитку освітньої галузі «Технологія», нові методологічні та методичні підходи в освіті, досвід викладання  розробити методичне забезпечення для практичних занять з вивчення технологічних процесів ручної та механізованої обробки деталей виробів.

Фотогалерея: Учитель трудового навчання